fbpx

Juridische

Naam van de sites:

Https://lesecuadors. EU

New Home page

Home

New Home page

https://parfumslesecuadors.eu

Directeur van publicatie: Marino fato + 32 0477345976

E-mail: lesecuadors@yahoo.fr

Adres:

Koningsgalerij, 10
1000
Brussel

Tel. : + 32 02 514 35 59

Bedrijfsnaam: LES Ecuadors SPRL

BTW nr.: BE0867826633

De gebruiker van de website erkent de bekwaamheid en de noodzakelijke middelen om deze site te benaderen en te gebruiken. Hij erkent ook dat hij de huidige juridische mededeling heeft gelezen en zich ertoe verbindt deze te respecteren.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens gemaakt van de website “www.lesecuadors.be” is het onderwerp van een verklaring Aan de nationale Commissie voor informatica en vrijheden (CNIL).

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd op de navigatie software. Een cookie is een element dat niet identificeert de gebruiker, maar wordt gebruikt om informatie met betrekking tot de navigatie van het op de website vast te leggen. De gebruiker kan deze cookie uitschakelen via de instellingen die zijn opgenomen in de navigatie software.

De gebruiker heeft recht op inzage, wijziging, rectificatie en schrapping van de gegevens die hem betreffen (artikel 34 van de wet “informatica en vrijheden”). Om dit uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de directeur van de hierboven genoemde publicatie.

Elke volledige of gedeeltelijke vertegenwoordiging van deze site door een proces dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en zou een inbreuk die wordt gesanctioneerd door artikel L 335-2 en volgende van de eigendoms code vormen Intellectuele.

Hetzelfde is mogelijk voor alle databases op de website die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting van de intellectuele eigendoms code (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 Betreffende de rechtsbescherming van databanken.

De merken van de exploitant van de website en haar partners, alsmede de logo’s op de site zijn handelsmerken (semi-figuratief of niet) gedeponeerd.

De Hypertext links die zijn opgezet in het kader van de internetsite naar andere middelen die aanwezig zijn op het Internet-netwerk, en met name aan haar partners, zijn vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleend.

Gebruikers van de website mogen geen hyperlink naar deze sites instellen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de exploitant van de website.